» ISO 20000

MSC Services - Консултанти по ISO 20000

 

Стандартът ISO 20000-1

ISO 20000-1 е международен стандарт, определящ изисквания за създаване, внедряване и управление на Сисетми за управление на услуги. Стандартът е базиран на библиотеката от добри ИТ практики ITIL (IT Infrastructure library), но по същество е организационен стандарт и спазва общите принципи, заложени в стандартите ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001.
Стандартът е подходящ най-вече за следните типове организации: - Компании, в чиито предмет на дейност е предлагането на ИТ услуги на трети страни (сервизни организации, системни интегратори, софтуерни компании, хостинг компании, дейта центрове и други)
- Големи организации, в които предоставянето на качествени ИТ услуги вътре в рамките на организацията е от ключово значение за работата им (например държавна администрация, телекоми, финансови институции и други)

 

Защо да внедрим система за управление на услугите?

Ползите от внедряването на система за управление на услугите са в пряка връзка със спецификата в дейността на съответната организация и бизнес целите, които си е поставила. В общия случай обаченякои от  основните ползи са:
- Осигуряване на високо качество и надеждност на предоставяната услуга
- Подобряване на ефективността и добавената стойност от предоставяната услуга
- Повишаване на доверието и авторитета пред клиентите
- Увеличаване на конкурентните предимства.

Ползата от нас

Специалистие от екипа ни благодарение на своя опит при одитиране и консултиране на системи за управление, както и придобитите в годините познания относно добрите ИТ практики, ще ви помогнат през целия процес на идентифициране и анализ на услугите, разработване и внедряване на система за управление на услугите, както и при подобряване системата, одити за съотвтествие, обучения на персонала и други.

Одит за съответствие

Одитът за съответствие се състои в идентифициране и анализ на услугите, преглед на състоянието на процесите и практиките в организацията, анализа и оценката им въз основа изискванията на стандарта ISO 20000-1. Одит за съответтсвие може да се извърши както преди започване разработката на система за управление на услугите, така и за компетентна външна оценка на внедрена такава.

Обучение

Едно от най-важните условия за успешно внедряване и работа на системата за управление на услугите е обучението на персонала и особено на мениджърския екип. Ето защо ние ви предлагаме голям  набор от обучителни програми, включващи лекции, практическа работа, ролеви игри и др.

Сертификация

Сертификацията е процес на оценка на вашата система за управление на услугите от сертифициращ орган спрямо изискванията на стандарта ISO 20000-1. При успешно преминаване на сертификационните одити вие получавате от акредитирания орган Сертификат, който гарантира на вашите партньори съотвтствието на системата ви с изискванията на стандарта. В този процес изключително  важна е финалната подготовка преди провеждане на сертификационните одити.
Нашият екип ви предлага компетентната помощ на експертите ни по време на подготовката ви за сертификационен одит, както и по време на самия сертификационен одит. Благодарение на своя опит като одитори в сертификационни организации, нашите специалисти значително ще спомогнат за успешното им провеждане и сертифициране.

Ако желаете да се убедите, че всичко написано по-горе е вярно, има само един начин: проверете ни на практика !

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637