» Основни услуги

MSC Services -
Консултанти по ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000, ISO 22301

 

 

Благодарение на опита на специалистите ни като одитори на системи за управление и консултанти Management systems consulting services може да предложи на своите клиенти широк кръг от услуги в областта на внедряването и одитирането на системи за управление, обучението и оптимизацията на бизнес процесите.
Ние ви предлагаме следните основни групи услуги:

1. Консултиране при внедряване на системи за управление
Нашите консултанти ще ви окажат пълна подкрепа през целия процес на разработка, подготовка и внедравяне на системи за управление (management systems). Основните етапи са:
- Извършване на одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на съответния стандарт
- Разработка на документите на системата за управление
- Внедряване на системата за управление
- Подготовка и участие в сертификационни одити
Уви, ние не можем всичко и не сме компетентни по всички съществуващи системи за управление и стандарти тъй като всеки от тях изисква специфични познания. И не се опитваме да ви заблужадаваме че знаем всичко ! Нашият екип е специализран и има достатъчно познания да ви бъде полезен при внедряване на системи за управление на:
- Качеството – съгласно изискванията на стандарта ISO 9001
- Сигурността на информацията – съгласно изскванията на стандарта ISO 27001
- Услугите – съгласно изискванията на стандарта ISO 20000 – 1
- Непрекъсваемостта на бизнеса – съгласно изискванията на стандарта BS 25999 -2
- Непрекъсваемостта на бинеса – съгласно изискванията на стандарта ISO 22301

2. Одитиране на системи за управлениеобучение, консултиране, одитиране, системи за управление на качеството, сигурността на информацията, ИТ услугите, непрекъсваемостта на бизнес процесите
Предлагаме ивършване на следните видове одити :
- Одити за съответствие при внедряване на нови системи за управление
- Одити за съответствие и анализ на вече внедрени системи за управление
- Вътрешни одити на системи за управление – вие можете да използвате компетентността на нашите специалисти при провеждане на вътрешни одити в организацията ви
- Одити от втора страна – при извършване на одити за съотвествие на системите за управление на ваши партньори – например доставчици.


3. Проверка за съответствие и консултиране по стандарта PCI DSS

PCI DSS е специализран стандарт, определящ изисквания за сигурност при работа с платежни карти. Съответствие със стандарта следва да постигнат и демонстрират всички организации, обработващи, съхраняващи или предаващи информация, свързана с данни на картодържатели.
Компанията ни предлага следните услуги, свързани със стандрта PCI DSS:
- проверка за съответствие с изискванията на стандарта PCI DSS;
- консутиране и съдействие при извършване на самооценка за съответствие с изискванията на стандарта;
- консултиране за постигане на съответствие с изискванията на стандарта.

4. Консултиране в областта на киберсигурността.
Използвайки богатия опит на своите консултанти в областта на информационната сигурност MSC Services предлага следните услуги в областта на киберсигурността:
- Одит за съответствие с изискванията на Законз за киберсигурност и Наредбата за минимални изисквания за информационна и мрежова сигурност
- Технически тестове в областта на киберсигурността
- Консултантски услуги за привеждане към изискванията на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за информационна и мрежова сигурност.


5. Обучения

Предлагаме широк набор от обучителни програми, касаещи изискванията на съответните стандарти, внедрените системи за управление или специфични познания по тях. Провеждат се базови обучения за осъзнаване на персонала, мениджърски обучения по управление на системата, обучения за вътрешни одитори.
Методиката на обучение обхваща различни подходи като провеждане на лекции, практически упражнения, решаване на казуси, ролеви игри и други.

6. Методическа помощ при подготиовка на проекти по оперативни програми
Нашият екип може да ви помогне БЕЗВЪЗМЕЗДНО при подготовка на проекти за внедряване на системи за управление по оперативните програми на Ервопейския съюз. Нашата помощ при подготовка на такива проекти може да бъде при:
- Диагностициране и определяне на подходящата система за управление за вашата организация
- Определяне основните параметри на системата за управление
- Бюджетиране на разходите по разработка и внедряване на системата
- Съдействие по избор на алтернативни сертифициращи оргазнизации и иизскване на оферти
- Консултиране по избор на необходимото допълнително оборудване и софтуер за ефективно внедряване на системите за управление

7. Други специфични услуги
За всякакъв тип други специфични услуги, касаещи системи за управление по изискванията на посочените по-горе стандарти можете да се обърнете към нас чрез формата за обратна връзка.

Ако искате да се убедите, че всичко написано по-горе е вярно, има само един начин: проверете ни на практика !

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637