» ISO 31000

 

MSC Services - Консултанти по ISO 31000Стандартът ISO 31000

Стандартът ISO 31000 “Управление на риска” e международен стандарт, определящ принципи и указания за управление на риска. Стандартът дава рамка за внедряване и поддържане на управлението на риска, приложима по отношение на всяка частна, публична, обществена организация, група или дори отделна личност.

Стандартът е приложим за всякакъв тип организационни субекти, независимо от целите и мащаба им. Той може да се прилага през целия жизнен цикъл на организацията и касае всякакви типове риск – независимо дали е с положителни или отрицателни последици, оперативен или спекулативен. Станадртът предлага общ подход за прилагане на стандартите, даващи указания за управление на специални рискове или управление на рискове в специализирани сектори.

Защо да внедрим управление на риска?
Причините за нуждата от внедряване на управлението на риска са специфични за всеки отделен организационен субект, но. основните предимства от това са:
- Насърчаване на изпреварващото, проактивно управление
- Подобряване на идентификацията на възможностите и заплахите
- Осигуряване на съответствие с нормативните актове и международните стандарти
- Подобряване на процеса на отчитане
- Подобряване на управлението
- Увеличаване на сигурността и доверието на заинтересованите страни
- Подобряване на оперативната ефикасност и ефективност
- Подобряване на предпазването от загуби и управлението на инциденти
- Подобряване на контрола и устойчивостта на организацията
Управлението на риска, изградено съобразно изискванията и указанията на стандарта ISO 31000, би позволила на съответния субект (организация, група или лице)  да продължи да извършва своята  дейност с голяма степен на предвидимост дори при възникване на необичайни обстоятелства.

Ползатата от нас
Специалистите от нашия екип могат да ви бъдат полезни по време на целия процес на оценка на риска, разработване и внедряване на организационна рамка за управление му, както и при подобряването й в течение на работата. Процесът на внедряване на управлението на риска се състои от следните етапи:

Установяване на обстоятелствата
Установяването на обстоятелствата има за цел да установи целите на организацията, средата, в която тя се стреми към тези цели, заинтересованите страни и многообразието от критерии за риск. Това е основа за разкриването и оценяването на естеството и сложността на рисковете.

Идентификация на риска
На този етап се извърва идентификация на източниците на риск, областите на въздействие, събитията, както и причините за тях и потенциалните последствия. Целта е създаване на изчерпателен списък на рискове, основани на събитията, които могат да провокират, подбудят, задържат, отстранят, ускорят или забавят постигането на целите. Идентификацията включва рискове, чиито източник е или не е под контрола на организацията, дори когато източникът или причините за риска може да не са очевидни.

Анализ на риска
Анализът на риска осигурява входни данни за преценяването на риска и за вземането на решения относно необходимостта от въздействие върху риска и позволява да се изберат най-подходящите методи и стратегии за въздействие върху риска. Той включва отчитане на причините и източниците на риск, техните положителни и отрицателни последствия, възможността тези последствия да настъпят, идентифициране на факторите, които вияят върху последствията и тяхната възможност.

Преценяване на риска
Преценяването на риска се извършва на базата на резултатите от анализа на риска. То включва сравняването на нивото на риска, определено по време на процеса на анализа, с критериите за риск, разработени по време на установяването на обстоятелствата. На тази база на се проучва необходимостта от въздействие върху риска.

Въздействие върху риска
Въздействието върху риска включва избор и внедряване на една или повече възможности за намаление на риска. Това е повтарящ се процес, който включва:
- Оценяване на въздействието върху риска
- Решение дали нивата на остатъчния риск са допустими
- При недопустимост, ново въздействие върху риска
- Оценяване на ефикасността на въздействието

Обучение
Обучението на персонала и най-вече на мениджърския екип е от основните условия за ефективно внедряване на управлението на риска. Затова ние ви предлагаме широк набор от програми за обучение, включващи лекции, практическа работа, ролеви игри и др.

Ако желате да проверите дали всичко написано по-горе е вярно, можете да го проверите: като работите с нас !

 

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637