Мениджмънт Систъмс Кансълтинг Сървисиз ООД (MSC Services)

Консултанти по ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 9001, ISO 31000, BS 25999

Нашите Услуги

Консултиране

при внедряване на системи за управление

повече

Одитиране

на системи за управление

повече

Обучения

по съответните стандарти и системи за управление

повече

Помощ

и методически указания за проекти по оперативни програми

повече

» КИБЕРСИГУРНОСТ

В днешните времена на динамично развитие на информационните технологии бизнесът става все по-зависим от тях. Нарастващата зависимост поражда и по-значителни рискове, свързани с информационните технологии и особено такива, породени от използване на публичната мрежа.

С оглед минимизиране рисковете за киберсигурността беше приет Закон за киберсигурност, отнасящ се до широк кръг организации от различни сфери на икономиката и социалната сфера както следва: държавна и общинска администрация, енергетика, здравеопазване, транспорт, финанси, доставчици на интернет, електронни магазини и други.

Използвайки богатия опит на своите консултанти в областта на сигурността на информацията MSC Services предлага следните услуги в областта на киберсигурността:

- Одит за съответствие с изискванията на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за информационна и мрежова сигурност
- Технически тестове в областта на киберсигурността
- Консултантски услуги за привеждане към изискванията на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за информационна и мрежова сигурност.

Потърсете ни и нашите консултанти ще Ви помогнат да намалите рисковете в областта на киберсигурността както и сериозните санкции от пропуски в прилагане на изискванията на Закон за киберсигурност и свързаната с него Наредба за за минималните изисквания за информационна и мрежова сигурност.

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637