» ISO 9001

MSC Services - Консултанти по ISO 9001Стандартът ISO 9001

ISO 9001:2015 е международен стандарт, определящ изискванията за създаване, внедряване, поддържане и управление на Системи за управление на качеството (QMS).

Стандартът е приложим за всяка организация, която желае да подобри качеството на работа,  независимио от големината й, предмета на дейност, брой на площадките и други.

Защо да внедрим система за управление на качеството?

Има широк кръг от причини за решението на една организация да внедри система за управление на качеството и всяка организация има своите приоритетни такива, но основните от тях са:
  1. Предоставяне на продукт или услуга, отговарящ на клиентските и нормативните изисквания
  2. Непрекъснато повишаване удовлетвореността на клиентите
  3. Повишаване на доверието към организацията
  4. Увеличаване на конкурентоспособността
  5. Оптимизиране на процесите в организацията и увеличаване на добавената стойност
  6. Подобряване на фирмената култура и единството в организацията

Ползата от нас

Ползата от нашите специалисти можете да установите по време на целия процес на разработване и внедряване на система за управление на качеството, включително процеса на сертификация, както и при задачи, свързани с подобрявне на вече внедрени системи, одити за съотвтествие, обучения и други.

Одит за съответствие

Одитът за съответствие се състои в преглед на състоянието на процесите и практиките в организацията, анализа и оценката им въз основа изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Одит за съотвтетсвие може да се извърши както преди започване разработката на система за управление на качеството, така и за компетентна външна оценка на внедрена такава.

Обучение

Едно от най-важните условия за успешно внедряване и работа на системата за управление на качеството е обучението на персонала и особено на мениджърския екип. Ето защо ние ви предлагаме широк набор от обучителни програми, включващи лекции, практическа работа, ролеви игри и др.

Сертификация

Сертификацията е процес на оценка на вашата система за управление на качеството от сертифициращ орган спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2015. След като успешно преминете сертификационните одити вие получавате от акредитирания орган Сертификат, който гарантира на вашите партньори съотвтствието на системата ви с изискванията на стандарта. В този процес от особена важност е финалната подготовка преди провеждане на сертификационните одити.

Нашият екип ви предлага компетентната помощ по време на подготовката ви за сертификационен одит, както и по време на самия сертификационен одит. Благодарение на своя одиторски опит в различни сертификационни организации, нашите специалисти значително ще спомогнат за успешното им провеждане и сертифициране.

Ако искате да се убедите, че всичко написано по-горе е вярно, има само един начин: проверете ни на практика !

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637