» Защита на личните данни (GDPR)

През месец май 2016 година беше приет РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), отнасящ се до защитата на физическите лица във връзка с обработването и свободното движение на лични данни. Документът въвежда качествено нови изисквания във връзка със защитата на лични данни като организациите, към които е приложим, следва да отговорят на неговите изисквания, считано от 25.05.2018 година. Интересът към изискванията на документа е особено голям предвид на изключително високите санкции, предвидени при нарушение на изискванията му. Регламентът предвиджа два типа санкции:
- 2% от оборота на организацията за последната година или до 2 млн. евро (прилага се по-голямото от двете;
- 4% от оборота на организацията за последната година или до 4 млн. евро (прилага се по-голямото от двете).

Прилагането на изискванията на GDPR изскват не само компетентността на юристи, но и на технически специалисти с подходяща експертиза !

В тази връзка Management Systems Consulting Services предлага квалифицирана помощ по проверка на съответствието и привеждане към изискванията на документа. Предлагат се два типа услуги:
- одит за съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR);
- консултантски услуги по привеждане към изискванията на GDPR.

Компетентността на нашите одитори и консултанти е гарантирана от участието им в проекти, свързани с обработка и защита на информацията като ISO/IEC 27001 (сигурност на информацията), ISO/IEC 20000 (качество на ИТ услугите), ISO 31000 (управление на риска), а също от работата им като одитори към различни сертификационни органи.

При интерес от Ваша страна сме готови да Ви предложим нашето най-добро предложение.

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637