Мениджмънт Систъмс Кансълтинг Сървисиз ООД (MSC Services)

Консултанти по ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 9001, ISO 31000, BS 25999

Нашите Услуги

Консултиране

при внедряване на системи за управление

повече

Одитиране

на системи за управление

повече

Обучения

по съответните стандарти и системи за управление

повече

Помощ

и методически указания за проекти по оперативни програми

повече

» СЕРТИФИЦИРАН ВНЕДРИТЕЛ ISO 22301

Мениджмънт Систъмс Кансълтинг Сървисиз ООД,
сертифициран партньор за обучение на
PECB (Professional Evaluation and Certification Board)
Ви кани на:

 

PECB сертифициран
Курс за обучение на Сертифицирани Внедрители
на системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса
съгласно изискванията на стандарта ISO 22301

 

Време на провеждане:14-17.09.2020

Място на провеждане:  ОН-ЛАЙН / ДИСТАНЦИОННО

 


Кратко описание на курса:

Настоящият курс е разработен от PECB (Professional Evaluation and Certification Board) – единствената организация за сертифициране на персонал, сертифицирана от IAS (американска служба за акредитация) според изискванията на стандарта ISO 17024. Преминалите успешно курса получават сертификат, носещ логото на IAS.

Настоящият курс има задача помогне на участниците да развият умения, необходими за подпомагане на организациите във внедряването и управлението на СУНБ, базирана на ISO 22301:2012. Участниците ще придобият задълбочено разбиране на добрите практики, използвани за внедряване на процеси за непрекъсваемост на бизнеса от всички области на ISO 22399. Това обучение е в съответствие с практиките за управление на проекти, определени в ISO 10006 (Системи за управление на качеството - Насоки за управление на качеството в проекти) и е напълно съвместимо с BS 25999 (Спецификация за управление непрекъсваемостта на бизнеса) и ISO 27031 (Ръководство за готовност на информационните и комуникационни технологии за осигуряване непрекъсваемостта на бизнеса).

Цели:

- Да разберете въвеждането на система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса в съответствие с ISO 222301, BS 25999 и ISO 27031

- Да получите цялостно разбиране на концепции, подходи, стандарти, методи и техники, необходими за ефективното управление на системата за управление на непрекъсваемостта на бизнеса

- Да разберете връзката между компонентите на системата за управление на непрекъсваемостта на бизнеса и съответствието с изискванията на различните заинтересовани страни на организацията

- Да придобиете необходимите познания за подпомагане на организациите във внедряването, управлението и поддържането на СУНБ в съответствие с ISO 22301 и BS 25999

- Да придобиете необходимите познания, за да управлявате екип за внедряване на ISO 22301 и BS 25999

- Да развиете знания и умения, необходими, за да съветвате организации за прилагане на добрите практики в управлението на непрекъсваемостта на бизнеса

- Да подобри капацитета за анализ и вземане на решения в контекста на управление на непрекъсваемостта на бизнеса 

Участници:

- Ръководители на проекти или консултанти, които желаят да се подготвят, за да подпомагат организациите при внедряване на системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса (СУНБ)

- ISO 22301 одитори, които желаят да разберат напълно процеса на внедряване на системата за управление на непрекъсваемостта на бизнеса

- Предсатвители на Висшето ръководство и висши мениджъри, отговорни за съответствието относно непрекъсваемостта на бизнеса в организацията

- Членовете на екипа по непрекъсваемост на бизнеса

- Съветници-експерти в областта на непрекъсваемостта на бизнеса

- Членове на организацията, които желаят да се подготвят за роли, свързани с непрекъсваемостта на бизнеса или за управление на проекти по внедряване на СУНБ


Програма:

Ден 1: Въведение в концепциите, свързани със системи за управление на непрекъсваемост на бизнеса съгласно изискванията на ISO 22301; Иницииране на СУНБ

- Въведение в системите за управление и процесния подход

- Представяне на стандартите ISO 22301, ISO/PAS 22399, ISO 27031, BS 25999 и регулаторна рамка

- Основни принципи на непрекъсваемостта на бизнеса

- Предварителен анализ и установяване на нивото на зрялост на съществуваща система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса въз основа на ISO 21827

- Разработване на икономическа обосновка и проектен план за внедряване на СУНБ

Ден 2: Планиране на внедряването на СУНБ въз основа на ISO 22301

- Определяне на обхвата на СУНБ

- Разработване на политика и цели по качеството
- Разработване на СУНБ и политики за непрекъсваемост на бизнеса

- Анализ на въздействието върху бизнеса и оценка на риска

Ден 3: Внеряване на СУНБ съгласно ISO 22301

- Внедряване на рамка за управление на документи

- Разработване на процеси за непрекъсваемост на бизнеса и документиране на процедури

- Внедряване на процеси за непрекъсваемост на бизнеса

- Разработване на програми за обучение и информираност и комуникиране на непрекъсваемостта на бизнеса

- Управление на инциденти и управление на чрезвичайни ситуации

- Управление на операциите в СУНБ

Ден 4: Контрол, наблюдение, измерване и подобряване на един СУНБ; сертификационен одит на СУНБ

- Контрол и мониторинг на СУНБ

- Разработване на метрики и индикатори за изпълнение

- Вътрешен одит според изискванията на ISO 22301

- Преглед от ръководството на СУНБ

- Внедряване на програма за непрекъснато подобряване

- Подготовка за сертификационен одит съгласно изискванията на ISO 22301

Ден 5: Сертификационен Изпит


Лектор:

Славчо Ненков – PECB сертифициран Преподавател; IRCA и PECB сертифициран ISO 27001 Водещ одитор; PECB сертифициран Водещ внедрител на СУСИ и СУНБ; Консултант на системи за управление на сигурността на информацията, качеството, непрекъсваемостта на бизнеса, ИТ услугите.


Език на курса:

Лекции и водене на курса на Български език

Документация на Английски език


Условия за участие:

Участниците в курса следва да заплатят предварително определената цена на курса (включва провеждане на изпит и издаване на сертификат).

Препоръчително е участниците в курса да притежават основни познания по изискванията на стандарта ISO 22301


Запитвания и заявки:

Запитвания и заявки за участие в курса можете да изпращате чрез обратната връзка на сайта на Management SystemsConsulting Services (сертифициран център за обучение на PECB за България) или на е-мейл адрес: office@mscservices.eu

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637