Мениджмънт Систъмс Кансълтинг Сървисиз ООД (MSC Services)

Консултанти по ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 9001, ISO 31000, BS 25999

Нашите Услуги

Консултиране

при внедряване на системи за управление

повече

Одитиране

на системи за управление

повече

Обучения

по съответните стандарти и системи за управление

повече

Помощ

и методически указания за проекти по оперативни програми

повече

» ISO 31000 СЕРТИФИЦИРАН РИСК МЕНИДЖЪР

Мениджмънт Систъмс Кансълтинг Сървисиз ООД,
сертифициран партньор за обучение на PECB
(Professional Evaluation and Certification Board)

Ви кани на:

PECB сертифициран 
Курс за обучение на Сертифицирани Риск Мениджъри
съгласно изискванията на стандарта
ISO 31000

Време на провеждане: 03-05.02.2020

Място на провеждане: София


Кратко описание на курса:

Настоящият курс е разработен от PECB (Professional Evaluation and Certification Board) – единствената организация за сертифициране на персонал, сертифицирана от IAS (американска служба за акредитация) според изискванията на стандарта ISO 17024. Преминалите успешно курса получават сертификат, носещ логото на IAS.


Цели:

- Да помогне на участниците да разберат базовите концепции и принципи на стандрта ISO 31000
- Да помоге за придобиване на знания за това как да се прилагат принципите за управление на риска, за да се гарантира ефективното прилагане на процеса на управление на риска, основан на ISO 31000 и други подобни практики
- Да бъдат разрабрани подходите, методите и техниките, използвани за управление на риска в дадена организация
- Да се придобие познание как да се тълкуват препоръките на ISO 31000 относно проектирането и прилагането на рамка за управление на риска.


Участници:

- Мениджъри или консултанти, отговорни за ефективното управление на риска в дадена организация;

- Хора, които искат да придобият задълбочени познания за концепциите, процесите и принципите за управление на риска;

- Предсатвители на Висшето ръководство и висши мениджъри, отговорни за управлението на ИТ на организацията и управление на рисковете

- Съветници по управление на риска.


Програма:

Ден 1: Въведение в принципите за управление на риска и рамката на базата на ISO 31000

Ден 2: Процес на управление на риска на базата на ISO 31000

Ден 3: Техники за оценка на риска въз основа на IEC / ISO 31010 и Сертификационен изпит


Лектор:

Славчо Ненков – PECB сертифициран Преподавател; IRCA и PECB сертифициран ISO 27001 Водещ одитор; PECB сертифициран Водещ внедрител на СУСИ и СУУ; Консултант на системи за управление на сигурността на информацията, качеството, непрекъсваемостта на бизнеса, ИТ услугите; Сертифициран Водещ Риск Мениджър


Език на курса:

Лекции и водене на курса на Български език

Документация на Английски език


Условия за участие:

Участниците в курса следва да заплатят предварително определената цена на курса (включва провеждане на изпит и издаване на сертификат).

Препоръчително е участниците в курса да притежават основни познания по изискванията на стандарта ISO 31000.


Запитвания и заявки:

Запитвания и заявки за участие в курса можете да изпращате чрез обратната връзка на сайта на Management Systems ConsultingServices (сертифициран център за обучение на PECB за България) или на е-мейл адрес: office@mscservices.eu

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637